Pravila

Na temelju članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) te članka 33. Pravila Matice hrvatske od 14. lipnja 2014., Skupština Ogranka Matice hrvatske Osijek na svojoj sjednici od 4. srpnja 2015.godine donijela je izmijenjena i dopunjena

PRAVILA
OGRANKA MATICE HRVATSKE OSIJEK

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilima reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju izgledu pečata udruge, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, način odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru, opozivu likvidatora udruge,prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, te načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugih pitanja značajnih za udrugu.

Naziv je udruge Ogranak Matice hrvatske Osijek.

Latinski je naziv Matice hrvatske Matrix Croatica.

 

Članak 2.

Sjedište Ogranka Matice hrvatske Osijek je u Osijeku, a djeluje na području grada Osijeka.

Matica hrvatska utemeljena je u Zagrebu godine 1842. pod nazivom Matica ilirska, a od 1874. nosi ime Matica hrvatska.

Ogranak Matice hrvatske Osijek član je Matice hrvatske u Zagrebu.

Povijesna i programska prethodnica Ogranka Matice hrvatske u Osijeku je Društvo čitaonice osječke-Societatiis Lectoreae Essekiensis, utemeljeno 1843. godine na način Matice ilirske i pravilima čitaoničkih društava hrvatskih gradova Zagreba,Karlovca i Varaždina.

Članak 3.

Ogranak Matice hrvatske u Osijeku ima svojstvo pravne osobe, temeljem odluke Glavnog odbora Matice hrvatske.

Ogranak Matice hrvatske u Osijeku (u daljem tekstu Ogranak) neprofitna je kulturna udruga hrvatskog naroda

 

Članak 4.

Ogranak, na temelju inicijative koju evidentira Predsjedništvo Matice hrvatske, osniva i raspušta Glavni odbor Matice hrvatske. Glavni odbor Matice hrvatske donosi i odluku o pravnoj osobnosti Ogranka.

Ogranak samostalno djeluje na provođenju i promicanju svrhe i ciljeva Matice hrvatske.

Ogranak samostalno upravlja vlastitim prihodima i sredstvima.

Ogranak djeluje prema vlastitim pravilima, koja moraju biti u skladu s Pravilima Matice hrvatske, donose se na Skupštini Ogranka i potvrđuje ih Predsjedništvo Matice hrvatske.

 

Članak 5.

Pečat je Ogranka okrugao, promjera 30 mm; u gornjem je luku natpis Ogranak Matice hrvatske ; u donjem oznaka njegovog sjedišta: Osijek. U sredini pečata logotipski su izvedena početna slova Matice hrvatske: MH. Ispod slova MH nalazi se broj pečata.

Znak Matice hrvatske čine početna slova (inicijali) naziva u izvedbama koje za uporabu odobri Glavni odbor Matice hrvatske.

 

Članak 6.

Ogranak predstavlja i zastupa njegov predsjednik.

Ogranak zastupaju i njegova dva potpredsjednika.

 

II. CILJ I DJELATNOST OGRANKA, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

 

Članak 7.

Cilj je Ogranka istraživanje, čuvanje, razvijanje i promicanje hrvatskog narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrb za demokratski društveni razvitak.

Područje djelovanja sukladno ciljevima: kultura i umjetnost

 

Članak 8.

Poradi toga Ogranak osobito na prostoru u kojem djeluje:

 1. proučava, štiti i promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu
 2. proučava i istražuje hrvatsku prošlost i sadašnjost te prošlost i sadašnjost grada Osijeka i Slavonije, Srijema i Baranje čuva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskog jezika
 3. promiče narodnu prosvjetu te narodnu i kulturnu samosvijest Hrvata
 4. osniva ili potiče osnivanje kulturnih udruga (glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih, znanstvenih, tehničkih i dr.)
 5. organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i    skupove
 6. organizira i potiče znanstvene i stručne projekte
 7. potiče arheološka istraživanja u lokalnoj sredini
 8. organizira tečajeve za kulturno i gospodarsko prosvjećivanje
 9. pomaže umjetnike i znanstvenike, učenike i studente, a ponajprije svoje članove
 10. okuplja kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zadaću Matice hrvatske
 11. surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim i prosvjetnim udrugama i ustanovama te s vjerskim zajednicama

Gospodarska djelatnost:

 1. izdaje knjige, časopise, novine i publikacije u skladu s zakonskim propisima

Radi provođenja djelatnosti iz ovog članka, članovi Ogranka mogu se organizirati u odjele, sekcije, klubove i pojedine odbore ili povjerenstva.

 

Članak 9.

Ogranak će nastojati razvijati suradnju s mladima na području znanosti, naobrazbe, kulture i športa.

 

III. JAVNOST RADA

 

Članak 10.

Djelatnost je Ogranka i njegovih tijela javna.

Javnost rada ostvaruje se redovitim izvješćivanjem članstva na sjednicama upravnih tijela Ogranka i pisanim izvješćima, kao i izvješćivanjem javnosti u sredstvima javnog priopćavanja.

Izvješća i važniji dokumenti o djelovanju Ogranka mogu se objavljivati u cijelosti ili u izvadcima.

Predsjedništvo Ogranka izvješćuje javnost priopćenjima i konferencijama za novinare.

Zapisnici Skupštine dostavljaju se Središnjici Matice hrvatske u Zagrebu.

 

Članak 11.

Članovi Ogranka u okviru rada udruge ne mogu promicati interese političkih stranaka.

 

IV. ČLANSTVO

 

Članak 12.

Članstvo u udruzi je dragovoljno, a članom Ogranka postaje se upisom u popis članova Ogranka Matice hrvatske Osijek i Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu.

Članom Matice hrvatske može postati punoljetni ,poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske , Hrvat s drugim državljanstvom i osoba druge nacionalnosti koja želi ostvarivati Matičin program.

Prava i pogodnosti člana Matice hrvatske jesu:

 • provođenje programa,postizanje cilja i svrhe Matice hrvatske
 • sudjelovanje i odlučivanje u radu ogranka i odjela te u edicijama MH
 • biranje upravnih i nadzornih tijela
 • uživanje stručne i ostale pomoći iz područje djelovanja Ogranka i Matice hrvatske te traženje materijalne pomoći
 • popust od 50 posto od prvotne cijene u knjižarama Matice Hrvatske za jedan primjerak svih redovnih izdanja MH
 • predlaganje vlastitih inicijativa

Obveze člana jesu:

 • zaštita ugleda i interesa Matice hrvatske
 • širenje i promicanje programa i djelatnosti Matice hrvatske u javnosti
 • redovito plaćanje članarine i pomaganje djelatnosti Matice hrvatske i na drugi način

Članovi su Ogranka redoviti i počasni.

Članstvo prestaje odricanjem,brisanjem i isključenjem člana.

O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Časni sud Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu. Časni sud ocjenjuje jeli ponašanje člana MH u skladu s Pravilima Ogranka i Pravilima Središnjice MH , ima jedinstvenu nadležnost za sve članove Matice hrvatske te ima ovlasti izricati stegovne mjere:opomenu,javnu opomenu i isključenje iz članstva.

Ustroj i način funkcioniranja Časnog suda utvrđuje se posebnim aktom.

 

Članak 13.

Ogranak vodi evidenciju svojih članova o čemu uredno izvješćuje stručne službe Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu.

Oblik, sadržaj i način vođenja popisa članova definiran je člankom 12. Zakona o udrugama.Popis članova vode tajnik Ogranka i stručne službe Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu.

 

V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR OGRANKA

 

Članak 14.

Sve međusobne sporove, proizašle iz povreda odredbi ovih Pravila,u sklopu djelovanja Ogranka, članovi će pokušati riješiti mirnim putem.

O sporovima koji se ne mogu riješiti mirnim putem te o pitanjima sukoba interesa unutar Ogranka odlučuje Časni sud Matice hrvatske sukladno članku 12. ovih Pravila..

 

VI. TIJELA OGRANKA

 

Članak 15.

Tijela Ogranka jesu:

 1. Skupština Ogranka
 2. Predsjedništvo Ogranka
 3. Nadzorni odbor Ogranka
 4. Predsjednik, dva potpredsjednika i tajnik Ogranka.

 

Članak 16.

Članovi upravnih tijela Ogranka biraju se na četiri godine.

 

Skupština

 

Članak 17.

Najviše tijelo Ogranka je Skupština koju čine članovi Ogranka.

Skupština može biti redovna,izborna i izvanredna.Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine,dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

 

Članak 18.

Izbornu Skupštinu saziva Predsjedništvo Ogranka.

Predsjedništvo osam dana prije zasjedanja Skupštine šalje članovima poziv kojim se određuje:

 • mjesto i vrijeme početka zasjedanja Skupštine
 • prijedlog dnevnog reda

Pozivu se prilažu:

 • izvješće o radu
 • prijedlog promjena Pravila ukoliko se Pravila mijenjaju
 • popis kandidata za upravna tijela Ogranka.

 

Članak 19.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva Predsjedništvo Ogranka kada to obrazloženim prijedlogom zatraži najmanje trećina članova Ogranka s pravom odlučivanja.

U svom zahtjevu za sazivanjem Skupštine predlagači su obavezni predložiti dnevni red zasjedanja.

Ukoliko Predsjedništvo Ogranka u roku od trideset dana od dana dostave pisanog zahtjeva ne sazove izvanredno zasjedanje Skupštine prema predloženom dnevnom redu, Skupštinu će sazvati predlagači.

 

Članak 20.

U slučaju isteka kalendarske godine u kojoj ističe mandat članova upravnih tijela Ogranka, a Skupštinu ne sazove Predsjedništvo Ogranka, Skupštinu saziva najmanje trećina članova Ogranka s pravom odlučivanja.

 

Članak 21.

Radom Skupštine upravlja radno predsjedništvo koje bira Skupština na prijedlog Predsjedništva Ogranka, a na početku zasjedanja.

 

Članak 22.

Skupština može odlučivati ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova Ogranka s pravom odlučivanja.

Ako na zasjedanje ni pola sata nakon predviđenog početka ne dođe više od polovice članova, pravovaljano odlučuju nazočni ukoliko je nazočna najmanje trećina članova a svi članovi su uredno pozvani.

 

Članak 23.

Skupština:

 1. raspravlja i odlučuje o tome kako će se što bolje postići svrha i zadatci Matice hrvatske
 2. raspravlja o izvješćima ostalih upravnih tijela
 3. bira i razrješava predsjednika, članove Predsjedništva Ogranka i tajnika Ogranka
 4. bira i razrješava Nadzorni odbor
 5. bira i razrješava zastupnike Ogranka u Glavnoj skupštini Matice hrvatske
 6. bira i razrješava likvidatora Ogranka
 7. odlučuje o donošenju i promjenama Pravila
 8. usvaja godišnje financijsko izvješće
 9. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge te o statusnim promjenama
 10. dodjeljuje književne nagrade i pomoć umjetnicima i znanstvenicima
 11. odlučuje o drugim pitanjima za koja Pravilima nije utvrđena nadležnost drugih tijela Ogranka.

 

Članak 24.

O donošenju i promjenama Pravila Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 25.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem ako se drukčije ne odluči.

 

Članak 26.

Kad je za predsjednika, potpredsjednike, člana Predsjedništva ili članove Nadzornog odbora istaknut samo jedan kandidat, bit će izabran ako dobije natpolovičnu većinu glasova.

Kod izbora Predsjedništva Ogranka, izabrani su kandidati koji dobiju iznadpolovičnu većinu glasova nazočnih članova. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbori se ponavljaju između dva kandidata s najvećim brojem glasova, a izabran je kandidat koji dobije više glasova.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

 

Predsjedništvo

 

Članak 27.

Predsjedništvo čine predsjednik, dva potpredsjednika, tajnik te devet članova.

Predsjedništvo na prvoj sjednici bira dva potpredsjednika .

 

Članak 28.

Predsjedništvo provodi odluke Skupštine te vodi poslovanje Ogranka.

Predsjedništvo:

 1. saziva Skupštinu, predlaže dnevni red i kandidate za funkcije i tijela koja bira Skupština
 2. utvrđuje prijedlog Pravila te njihove izmjene i dopune
 3. održava redovite veze s ograncima Matice hrvatske
 4. imenuje uredništva i urednike knjiga, novina i časopisa Ogranka, odjele i pročelnike odjela, povjerenstva ili klubove i njihove voditelje
 5. predlaže primanje novih članova Ogranka
 6. organizira predavanja, tribine, skupove i tečajeve, znanstvene i stručne projekte
 7. imenuje blagajnika Ogranka i voditelja knjigovodstva
 8. pomaže, općenito, svaku javnu djelatnost usmjerenu očuvanju kulturnih dobara i razvitku kulture u hrvatskom narodu
 9. osniva zaklade
 10. donosi propise za provedbu ovih Pravila
 11. odlučuje o nakladničkoj djelatnosti
 12. odlučuje o nagradama za obavljene stručne poslove
 13. potvrđuje sadržaj zapisnika sa svoje prethodne sjednice
 14. obavlja i druge poslove što nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela

 

Članak 29.

Predsjednik Ogranka:

 • zastupa i predstavlja Ogranak u javnosti
 • saziva i vodi sjednice Predsjedništva i predlaže dnevni red
 • usklađuje rad članova Predsjedništva
 • brine o provođenju odluka upravnih tijela Ogranka
 • potpisuje odluke i akte upravnih tijela Ogranka

Predsjednika Ogranka bira Skupština na mandat od četiri godine.

 

Članak 30.

Potpredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju pojedinih poslova prema dogovoru unutar Predsjedništva te, po nalogu predsjednika, zastupaju Ogranak. Potpredsjednike bira Predsjedništvo Ogranka na prvoj sjednici i mandat im traje četiri godine.

 

Članak 31.

Tajnik brine o provođenju odluka Predsjedništva, vodi zapisnike i drugu dokumentaciju Ogranka odnosno vodi opće poslove Ogranka..Tajnika bira Skupština Ogranka i mandat mu traje četiri godine.

Članak 32.

Skupština Ogranka može i prije isteka mandatnog razdoblja razriješiti dužnosti pojedine članove ili cijelo Predsjedništvo Ogranka bude li njihovo djelovanje u opreci sa svrhom i zadaćom Matice hrvatske.

 

Članak 33.

O urednosti novčanog poslovanja Ogranka, brigu vode blagajnik Ogranka i voditelj knjigovodstva koje bira Predsjedništvo Ogranka a mandat im traje četiri godine.

 

Nadzorni odbor

 

Članak 34.

Nadzorni odbor brine o zakonitosti rada Ogranka.

Nadzorni odbor ima pet članova koji iz svojih redova biraju predsjednika odbora.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i vodi njegov predsjednik.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Nadzorni odbor može u svako doba pregledati poslovanje i dokumentaciju Ogranka.

Nadzorni odbor o svome radu u proteklom mandatnom razdoblju izvješćuje Skupštinu    Ogranka.

 

VII. IMETAK OGRANKA

 

Članak 35.

Imetak Ogranka tvore:

 1. prihodi od članarine te prihodi od dobrotvornih prinosa i darova
 2. prihod od nakladničke djelatnosti odnosno gospodarskih djelatnosti
 3. prihodi iz gradskog , županijskog i državnog proračuna
 4. prihodi od dotacija
 5. prihodi od zaklada
 6. ostali prihodi

Dobit ostvarena poslovanjem koristi se isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti Ogranka.

Pravne osobe i članovi koji daruju Ogranku doprinos s određenom nakanom imaju pravo nadzirati korištenje tih sredstava.

 

VIII. OPĆE ODREDBE

 

Članak 36.

Upravna tijela Ogranka mogu na sjednicama donositi pravovaljane odluke kada je nazočno više od polovice članova ako ovim Pravilima nije drukčije propisano.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U slučaju podijeljenosti glasova na sjednici Predsjedništva Ogranka odlučuje glas predsjednika.

Odluke se donose javnim glasovanjem ako se drukčije ne odluči.

Zapisnike Skupštine i Predsjedništva Ogranka vodi i potpisuje tajnik, a njihove odluke potpisuje predsjednik Ogranka.

Zapisnike i odluke Nadzornog odbora sastavlja i potpisuje njegov predsjednik.

 

IX. PRESTANAK RADA OGRANKA

 

Članak 37.

O prestanku rada Ogranka odlučuje Skupština.

Odluka o prestanku rada Ogranka pravovaljana je ako je donijeta dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Prestanak rada Ogranka može uslijediti i snagom zakonskih propisa.

 

Članak 38.

Ako Ogranak prestane s radom ili prestaje postojati, imaju se namiriti imovinske obveze Ogranka (čl. 53. Zakona o udrugama, NN 74/14), a preostali imetak postaje vlasništvo Matice hrvatske.

 

Likvidator

 

Članak 39.

Likvidator Ogranka je fizička ili pravna osoba koju bira i razrješava Skupština na prijedlog Predsjedništva Ogranka.

Ime i prezime ili naziv likvidatora upisuje se u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Ogranka.

Likvidator zastupa Ogranak u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Ogranka do okončanja postupka likvidacije i brisanja Ogranka iz registra udruga.

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja na Skupštini odnosno 4. srpnja 2015. godine a primjenjuju se od dana ovjere nadležnog ureda državne uprave.

 

U Osijeku, 4. srpnja 2015. godine

Predsjednik

Ogranka Matice hrvatske Osijek

Ivica Završki dipl. iur.